SP1 TRAIN - HANOI TO LAOCAI
 
Departure Distance Arrive time
Hà Nội 0 21:40
Gia Lâm 5 21:55
Vĩnh Yên 54 22:59
Yên Bái 155 1:15
Trái Hút 202 2:41
Bảo Hà 237 3:37
Phố Lu 262 4:21
Lào Cai 294 5:30
SP3 TRAIN - HANOI TO LAOCAI
Departure Distance Arrive time
Hà Nội 0 22:00
Gia Lâm 5 22:15
Yên Viên 11 22:29
Đông Anh 21 22:50
Yên Bái 155 02:05
Mậu A 186 03:00
Bảo Hà 237 04:19
Phố Lu 262 05:03
Lào Cai 294 06:10
SP7 TRAIN - HANOI TO LAOCAI
Departure Distance Arrive time
Hà Nội 0 20:17
Gia Lâm 5 20:32
Phúc Yên 39 21:24
Việt Trì 73 22:06
Phủ Đức 82 22:25
Phú Thọ 99 22:55
Yên Bái 155 00:13
Lang Khay 219 02:11
Bảo Hà 237 02:43
Phố Lu 262 03:27
Lào Cai 294 04:35
LC3 TRAIN - HANOI TO LAOCAI
Departure Distance Arrive time
Hà Nội 0 06:10
Gia Lâm 5 06:25
Yên Viên 11 06:39
Đông Anh 21 07:11
Phúc Yên 39 07:36
Vĩnh Yên 54 07:57
Việt Trì 73 08:24
Phủ Đức 82 08:42
Tiên Kiên 91 09:00
Phú Thọ 99 09:16
Vũ Ẻn 118 09:45
Ấm Thượng 131 10:07
Yên Bái 155 10:44
Cổ Phúc 165 11:17
Ngòi Hóp 177 11:39
Mậu A 186 11:57
Trái Hút 202 12:26
Lâm Giang 210 12:44
Lang Khay 219 13:05
Lang Thíp 228 13:23
Bảo Hà 237 13:41
Thái Văn 247 14:02
Phố Lu 262 14:49
Thái Niên 277 15:24
Lào Cai 294 16:00